Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1441.44 m2
cena za m2
980.27 zł
- OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE - FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Belgradzka 48 lok. 7, 02-793 Warszawa (dalej jako: „Spółka”) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ położonej w Dusznikach – Zdrój przy ul. Zdrojowej 38, powiat KŁODZKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE obręb 0002, ZDRÓJ działka nr 144/1, powierzchnia 0,1865 ha cena wywoławcza: 1.413.000 zł I. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr SW1K/00055352/1. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi Dom Wczasowy o nazwie „POLONEZ” o powierzchni użytkowej budynku wynoszącej 1.441,44 mkw. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki-Zdrój (Uchwała nr LIV/269/2014 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdrój z dnia 25 września 2014 r.) na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar oznaczony jest jako: 8 UZ – tereny usług uzdrowiskowych. Dla terenu dopuszcza się usługi turystyki oraz usługi z zakresu ochrony zdrowia i urody, istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej – teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę budynków wpisanych do ewidencji zabytków o urządzenia ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem „K”. Nieruchomość zlokalizowana w południowej części miasta Duszniki-Zdrój przy ul. Zdrojowej – ulica lokalna o niewielkim natężeniu ruchu. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się ośrodki wczasowo-wypoczynkowe, tereny rekreacyjne, spacerowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. dz. ew. nr 78 AM-1 z obrębu 0002 Zdrój (ul. Zdrojowa), która pozostaje w zasobach gminy. Działka ewidencyjna nr 144/1 AM-4 z obrębu 0002 Zdrój ma nieregularny kształt. Działka gruntu stanowi teren z niewielkimi różnicami wysokości. Działka gruntu zabudowana budynkiem niefunkcjonującego Domu Wczasowego „Polonez”. Teren częściowo ogrodzony – ogrodzenie nieruchomości stanowi żywopłot. Wjazd na teren nieruchomości od ul. Zdrojowej. Miejsca parkingowe dla gości zorganizowane są na placu parkingowym na terenie nieruchomości. Teren nieruchomości w pełni zagospodarowany. Ciągi piesze wokół budynku z kostki brukowej lub asfaltowe. Zabudowa zajmuje ok. 25% powierzchni działki gruntu. Posadowiony na terenie nieruchomości budynek wzniesiony został w technologii murowanej około 1920 r. i składa się z czterech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Obiekt pełnił funkcję komercyjną (hotelową). W budynku znajduje się 30 pokoi (68 miejsc noclegowych) oraz pomieszczenia: stołówka, zaplecze kuchenne, recepcja, pomieszczenia biurowe oraz sale rekreacyjne. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Do budynku wykonane są przyłącza wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telefoniczne. Parametry budynku: - powierzchnia użytkowa – 1441,44 mkw - powierzchnia zabudowy – 463 mkw - kubatura – 6909,00 m3 Charakterystyka techniczna – konstrukcja murowana, fundamenty wykonane z cegły, zewnętrze ściany piwnic obmurowane kamieniem, strop nad piwnicą żelbetowy, nad parterem masywny, nad holami i recepcją sklepienia krzyżowe, dekoracyjne, nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką, ściany budynku: zewnętrzne ściany parteru, pierwszego piętra murowane z cegły; ściany nośne wszystkich kondygnacji oraz ściany działowe parteru, pierwszego i drugiego piętra murowane z cegły. Ściany osłonowe i działowe poddasza murowane jako mury i mury pruskie. Schody wejściowe na taras i do budynku kamienne, pozostałe żelbetowe, drewniana balustrada. W budynku znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. i c.w.u., odgromowa, wentylacja grawitacyjna oraz w części budynku mechaniczna. Budynek wykończony przy zastosowaniu typowych materiałów, aktualnie nieużytkowany, stan techniczny przeciętny, standard wykończenia niski. II. CENA WYWOŁAWCZA I WADIUM 1. Cena wywoławcza wynosi 1.413.000 zł (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy złotych 00/100) netto. Podana cena jest ceną netto i nie uwzględnia obciążeń podatkowych obowiązujących na dzień sprzedaży, w tym podatku VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług lub podatku PCC w rozumieniu ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, według stawek obowiązujących na dzień zawarcia umowy przeniesienia własności, jeśli którykolwiek z nich byłby w tej dacie należny. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu z podaniem adresu nieruchomości oraz nazwy oferenta. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki, nr konta: 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234 3. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora przetargu najpóźniej do końca dnia 19.02.2020 r. 4. Wadium wynosi 141.300 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych 00/100). 5. Minimalna wysokość postąpienia: 14.200 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100). 6. Oferty niezabezpieczone wadium nie będą rozpatrywane. Uwaga: 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub żadna z osób, które uiściły wadium nie zostanie dopuszczona lub nie stanie do licytacji. 8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po potwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet zadatku (o ile będzie wymagany), a w dalszej kolejności na poczet ceny sprzedaży. 10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej, przyrzeczonej, warunkowej lub rzeczowej, o ile w danym przypadku będzie wymagana. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent: 11. zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) przedmiotu przetargu oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne za zasadzie art. 558 par. 1 k.c., 12. zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu należących do Spółki (dalej jako „Regulamin”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fwp.pl/ogloszenia_przetargi.html oraz wyłożony w siedzibie Spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7 - oraz akceptuje jego postanowienia, 13. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu. III. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. o godz. 12:00 w Warszawie w siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. przy ul. Belgradzkiej 48 lok. U7, 02-793 Warszawa. 2. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji Przetargowej należy przedłożyć: a) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym (w tym technicznym) i prawnym nieruchomości, Regulaminem oraz obwieszczeniem szczegółowym wg wzoru przygotowanego przez Spółkę (załącznik nr 2 do Regulaminu); z Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. ul. Belgradzka 48 lok. U7, oraz na stronie internetowej https://fwp.pl/ogloszenia_przetargi.html; b) okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości; c) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony lub wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby pełnomocnika; d) w przypadku pozostawania w związku małżeńskim - przedłożyć Komisji Przetargowej pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości oraz oświadczenia o stanie małżeńskim majątkowym, według wzoru przygotowanego przez Spółkę (załącznik nr 5 do Regulaminu); e) przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie dotyczące klauzul RODO, według wzoru przygotowanego przez Spółkę (załącznik nr 6 do Regulaminu); f) dowód wpłaty wadium; Uwaga: Dokumenty wymienione w punktach powyżej (lit. a-f) powinny być złożone najpóźniej na pół godziny przed godziną rozpoczęcia przetargu. W przypadku ewentualnego spóźnienia w złożeniu wymaganych dokumentów, o dopuszczeniu do licytacji decyduje Komisja Przetargowa. 3. Do licytacji dopuszczone są osoby, które wniosły wadium w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów nabycia (notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności). 2. Uczestnicy licytacji mogą się zapoznać z treścią Regulaminu w siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. U7 oraz na stronie internetowej https://fwp.pl/ogloszenia_przetargi.html. 3. Wyniki przetargu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 4. Uczestnik licytacji lub jego pełnomocnik powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu licytacji. 5. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu (tj. treść ogłoszenia, obwieszczenia szczegółowego lub postanowienia Regulaminu), zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu, przy czym w przypadku zmiany warunków przetargu po uiszczeniu przez daną osobę wadium, osoba ta może zrezygnować z dalszego udziału w przetargu przy zachowaniu prawa do zwrotu wadium - z zastrzeżeniem, że uprawnienie to wygasa w przypadku przystąpienia tej osoby do dalszych czynności przetargowych. 6. Nieruchomość można oglądać w terminie od 14.01.2020 r. do 20.02.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 885 967 777. 7. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. U7, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub pod numerem telefonu: + 22 446 89 01 albo + 48 501 541 915. Kontakt: Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. tel: +22 446 89 01 zarzad@fwp.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: +22... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry