Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
503 m2
cena za m2
324.79 zł
Stargard, dnia 10 stycznia 2020 r. NN.I.6840.8.10.2019.GU1 Zarząd Powiatu Stargardzkiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka rolna nr 35/4 o powierzchni 0,5286 ha (Br-RIIIb – 0,4918 ha i RIVa – 0,0368 ha), położona w obrębie ewidencyjnym Kamienny Most, gm. Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00129748/8, stanowiąca własność Powiatu Stargardzkiego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 163 370,00 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt 00/100). Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Wysokość wadium wynosi – 16 337,00 złotych (słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel”, zatwierdzonego uchwałą nr XI/113/2000 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 kwietnia 2000 r., zmienionego uchwałą nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 czerwca 2008 r., teren działki położony jest na obszarze wyznaczonym pod istniejące lub potencjalne tereny usługowe. Zgodnie z uchwałą nr XXXI/200/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Chociwel w latach 2017 – 2026, przedmiotowa działka nie jest objęta programem rewitalizacji. Opis nieruchomości Teren działki nr 35/4 nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Dojazd do działki odbywa się z utwardzonej nawierzchnią bitumiczną drogi publicznej. Działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym (dawny warsztat). W zasięgu działki znajdują się sieci technicznego uzbrojenia terenu. Na zapleczu nieruchomości podjazdy pod budynek utwardzone. Budynek warsztatowy murowany, o powierzchni użytkowej 503 m2. W centralnej części budynku wykonany kanał najazdowy wykorzystywany do naprawy pojazdów ciężarowych. Wymagany kompleksowy remont kapitalny. W jednym z pomieszczeń zarwany sufit (wykonany z trzciny) i strop. W pokryciu dachu liczne przecieki. Uszkodzenia posadzek. Otynkowane ściany spękane. Braki w oszkleniu skrzydeł okiennych. Konieczność wymiany poszczególnych części urządzeń wodno – kanalizacyjnych. Uszkodzone i zdewastowane orurowanie instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja elektryczna zdewastowana. Stan techniczny budynku zły. Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 15 m2, który jest w awaryjnym stanie technicznym i nie przedstawia wartości użytkowej. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 206. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości Zgodnie z zawiadomieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. DZ.Zaw.5130.39.2016.IW do rejestru zabytków pod nr A – 1534 wpisany jest zespół pałacowo – parkowy, w skład którego wchodzi: pałac oraz park, położony w miejscowości Kamienny Most, gm. Chociwel, znajdujący się na części działki nr 35/2 (obecnie działki nr 35/3). Działka nr 35/4 nie wchodzi w skład tego zabytku. W dniu 7 listopada 2019 r. wydana została przez Starostę Stargardzkiego decyzja znak: NG.I.6620.147.2019.OA7 orzekająca o aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków dot. działki nr 35/4 polegającej na wykreśleniu wpisu do rejestru zabytków. W ewidencji gruntów i budynków widnieje również zapis – „trwały zarząd Technikum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Kamiennym Moście” – zapis archiwalny w trakcie wykreślenia. Z uwagi na podział geodezyjny działki nr 35/2, obecnie działka nr 35/4 jest przedmiotem umowy najmu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Do umowy najmu zostanie sporządzony stosowny aneks w celu wyłączenia tej działki z umowy. Uwaga Zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 1a i ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362), zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie jest wymagana w przypadku zbycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362), w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1 w sali nr 103. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 grudnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Pozostałe warunki przetargu Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości winno wpłynąć do dnia 10 lutego 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830. Wadium powinno być wniesiona w pieniądzu. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji: - dowodu wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie. W przypadku istnienia w granicach działek sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/4804834. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości winna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zarząd Powiatu Stargardzkiego ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, pokój nr 209 lub nr 205 (telefon 91/480 48 34, e-mail: d.gruszka@powiatstargardzki.pl) Kontakt: Starostwo Powiatowe w Stargardzie tel: 91/480 48 34 d.gruszka@powiatstargardzki.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 91/... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry