Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1877.55 m2
czynsz
15000 zł
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a rokowania na dzierżawę zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 111/4 nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11 położonej w Porębie Wielkiej. 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na dzienniku podawczym znajdującym się na I piętrze budynku „B” Starostwa w terminie do 27 stycznia 2020r. do godz. 15:30. Na kopercie umieszcza się napis: „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ROKOWANIACH NA DZIERŻAWĘ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W PORĘBIE WIELKIEJ”. 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać. 1) Imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań lub nazwę oraz siedzibę jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, 2) proponowaną stawkę czynszu dzierżawy netto miesięcznie i słownie, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 4) oświadczenie jaki rodzaj działalności zamierza oferent prowadzić na wydzierżawionej nieruchomości, 5) podpis uczestnika rokowań i data sporządzenia zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 3. Wysokość stawki wywoławczej Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy stanowiąca podstawę rokowań wynosi: 15 000,00 netto w stosunku miesięcznym. 4. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu oraz rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl. 5. Termin i miejsce przeprowadzania rokowań, otwarcie części jawnej rokowań i część ustna rokowań: 1) otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się 30 stycznia 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9 budynek „C” w pokoju nr 204b o godz., 11:00. 2) ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań. 6. Wpłata zaliczki Zgłaszający udział w rokowaniach winien dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 1500,00 zł (słownie: Jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013 w terminie do 27 stycznia 2020r. 7. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: 1) dokument tożsamości; 2) dowód wpłaty zaliczki w oryginale - brak spełnienia tego wymogu skutkuje niedopuszczeniem zgłoszenia do części ustnej rokowań, W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą rokowań. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do rokowań. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do rokowań przedłożyć komisji oryginał dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową. Rokowanie można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W części jawnej rokowań komisja w obecności uczestników: - podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki, - otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, - sprawdza pozostałe dokumenty, które zgodnie z zasadami rokowań uczestnicy są zobowiązani posiadać przy sobie, - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań, ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia; - nie odpowiadają warunkom rokowań, - zostały złożone po wyznaczonym terminie, - są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, - nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami rokowań powinno zawierać zgłoszenie lub dane te są niekompletne, - do zgłoszenia nie dołączono kopii, dowodu wpłacenia zaliczki, - osoba obecna na części jawnej w imieniu uczestnika rokowań nie posiada przy sobie wymaganych zgodnie z zasadami rokowań dokumentów dot. uczestnika rokowań. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja dokonuje wyboru dzierżawcy lub stwierdza, że nie wybiera Dzierżawcy, z zastrzeżeniem iż w przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. Rokowania uważa się za zakończone z chwilą podpisania protokołu. 8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy na podstawie rokowań, Zaliczka przepada na rzecz Wydzierżawiajacego, jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku rokowań. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Limanowej tel: (18) 3337-919 starostwo@powiat.limanowa.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: (18... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry