Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
975 m2
Typ
budowlana
cena za m2
77.44 zł
OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY GŁOGOWEJ Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XL/429/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Głogowej Burmistrz Miasta Łaziska Górne Ogłasza Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych: Powyższe ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 10 lipca 2019 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 29 października 2019 roku i ze względu na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym. Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności. Działki będące przedmiotem przetargu znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Głogowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej numer KA1M/00066641/9 zawiera wpis o nieodpłatnej służebności drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 1207/12. Wpis działu III księgi wieczystej uznano za bezprzedmiotowy z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejącą sytuację komunikacyjną. Dział IV tejże księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną B11MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działki oznaczone są symbolem użytku R IVb. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, nieogrodzone, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Sieci uzbrojenia tj. energia, woda, gaz i kanalizacja, dostępne są w drodze – ul. Przysiółki. Dojazd do nieruchomości przygotowany przez podział geodezyjny, obecnie o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo działek stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną, przeznaczone pod zabudowę oraz zabudowane już budynkami jednorodzinnymi. Odległość do centrum miasta wynosi około 2200 metrów. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Głogowej – działka nr………” (Proszę wpisać wybrany numer działki). Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 8 do 29 sierpnia 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 19 września 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl` Wyciąg z ogłoszenia o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Głogowej Zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) Burmistrz Miasta Łaziska Górne Ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Głogowej I. Oznaczenie nieruchomości II. Termin i miejsce przetargu: 25 lutego 2020 roku Urząd Miejski Łaziska Górne Wydział Mienia Komunalnego ul. Energetyków 5 (pokój nr 4), godzina 10:00. III. Wysokość wadium: 8 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. IV. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności. V. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1, ulica Energetyków 5, strona internetowa Monitora Urzędowego, strona internetowa Urzędu Miasta Łaziska Górne oraz Biuletyn Informacji Publicznej bip.laziska.pl zakładka „Gospodarka nieruchomościami”. VI. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5 (pokój nr 4 lub 6) tel. 32 324-80-38 (37). Kontakt: Urząd Miasta Łaziska Górne tel: 32 324 80 38 mk@laziska.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 32 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry