Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1393 m2
Typ
budowlana
cena za m2
33.74 zł
RNiGK.6840.1.2020.AKM Biały Bór, dnia 13 stycznia 2020 r. BURMISTRZ BIAŁEGO BORU OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzień 21 lutego 2020 r. na godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (z dopuszczeniem funkcji usługowej) oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą, położoną w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Biały Bór, pomiędzy ulicami Ks. Bazylego Hrynyka a ul. Topolową, ujawnionych w księdze wieczystej nr KO1I/00017178/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku. I. PRZEDMIOT PRZETARGU Lp.: 1. Numer geodezyjny nieruchomości: 71/11 Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,1393 Cena wywoławcza brutto w zł: 47.000 Wadium w zł: 4.700 Postąpienie minimalne w zł: 470 Przeznaczenie w decyzji o warunkach zabudowy: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( z dopuszczeniem funkcji usługowej nieuciążliwej) wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budynku gospodarczo-garażowego. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT. Działka jest niezagospodarowana i nieuzbrojona, z niewielkim spadkiem terenu, posiada kształt prostokąta. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie nieczystości płynnych do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi na warunkach określonych przez PWiK w Szczecinku na wniosek właściciela nieruchomości. Zaopatrzenie w energię elektryczna na warunkach wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej na wniosek właściciela. Dojazd do drogi publicznej – ul. Ks. Bazylego Hrynyka jest zapewniony poprzez drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 71/4 i 72/4 ob. 03. Działka jest wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. II. ZAKRES ZOBOWIĄZAŃ NABYWCY NIERUCHOMOŚCI: Zapoznanie się z istniejącym stanem prawnym, technicznym sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy. Utrzymanie czystości i porządku na ternie posiadanej nieruchomości oraz w jej otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek podatkowy. III. WARUNKI NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Gmina Biały Bór sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków i nie posiada badań geologicznych działki ujętej w ogłoszeniu o przetargu. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 18 lutego 2020 roku, (za datę wniesienia wadium (dla każdej działki odrębnie) uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno O/Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr 71/11”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym; Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są mu znane i przyjmuje je bez zastrzeżeń. I przetarg ze skutkiem negatywnym odbył się w dniu 25 października 2019 r. II przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10 w sali konferencyjnej na II piętrze budynku, sala nr 44. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od poniedziałki do piątku w godz. 8-14, pokój nr 15, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520, fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adresy: nieruchomosci@bialybor.com.pl, gmina@bialybor.com.pl Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze jest Burmistrz. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bialybor.com.pl Zapraszam do udziału w przetargu OPIS: Kolorem pomarańczowym zaznaczono działkę przeznaczoną do sprzedaży. Kontakt: Gmina Biały Bór tel: 094 3739002, 3739032, wew. 520 nieruchomosci@bialybor.com.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 094... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry